Leievilkår

Med avtalen menes avtalen mellom Utleier og Leietaker om leie av utstyr.
Med Utleier menes Lofot Entreprenør AS avd. LENT Utleie
Med Leietaker menes avtalemotpart.
Med utstyr menes alle fysiske deler som inngår i leieavtalen.
Med ordrebekreftelse menes en skriftlig bekreftelse fra Utleier om innholdet i
avtalen mellom Utleier og Leietaker.
Med skriftlighet menes også e-post.

1. Forbehold om levering

 • Ett tilbud fra LENT tar forbehold om at utstyret fortsatt er tilgjengelig, herunder senere bestillinger og utleie til andre. LENT kan ikke holdes ansvarlig for avvik mellom tilbud og mulighet til å levere utstyr i ønsket leieperiode, mengde, kvalitet eller lignende.

2. Leietiden

 • Start – Leieperioden regnes fra og med den dag utstyret stilles til Leietakers disposisjon på LENTs forretningsadresse eller ringt inn avlevert.

 • Slutt – Leieperioden regnes frem til og med den dag leieforholdet utløper i henhold til avtale og Utstyret er levert til LENTs forretningsadresse. Leietaker plikter å gi beskjed om at utstyret er levert.

 • Dersom ikke annet er avtalt gjelder 24 timers leie fra klokken 08:00 leiedag til 08:00 påfølgende dag. Dette er uavhengig av hentetid/levering leiedag.

 • Leiepris er fastsatt etter normal arbeidsdag på 8 timer per dag. Bruk utover 8 timer pr dag blir fakturert. Leie faktureres også i ferietiden dersom utstyret ikke er returnert og avbestilt.

 • Det informeres herved at noe av utstyret leveres med sporingssystemer.

3. Utlevering

 • LENT skal ved utlevering sørge for at utstyret er i rengjort og full driftsmessig stand. Utstyret skal ved overlevering tilfredsstille sikkerhetskrav og øvrig regelverk som er gjeldende for utstyret.

 • Utstyret anses normalt for å være i avtalt stand selv om det forekommer avvik fra oppgitte mål, krav, arbeidsytelser eller andre spesifikasjoner. Utleier er ikke ansvarlig for Leietakers valg av Utstyr eller at de tilfredsstiller Leietakers krav og behov, med mindre dette er spesielt og skriftlig avtalt

 • Om Utstyret ikke er levert i henhold til avtale skal Leietaker varsle LENT omgående slik at LENT har mulighet til å rette opp i feil og foreta en omlevering. Reklamasjoner skal leveres skriftlig innen to kalenderdager etter leieperiodens start – hvis ikke ansees utstyret akseptert som levert. Ansvaret Leietaker har for Utstyret gjelder fra det tidspunkt utstyret er levert til leietaker.

4. Leiepris

 • Alle priser er oppgitt i Norske kroner (NOK). Leiepris er basert på Utleiers til enhver tid veiledende priser. I tillegg til avtalt leie kommer offentlige skatter og avgifter, inkl. merverdiavgift, forsikring eventuell transport, samt drifts- og vedlikeholdsutgifter. Ev. utlegg og omkostninger som Utleier påføres som følge av at Leietakers transport, plassering og bruk ikke skjer i hold til gjeldende offentligrettslige krav belastes Leietaker.

5. Leietakers bruk

 • Utstyret skal kun brukes til arbeidsoppgaver det et beregnet for og under normale forhold. Utstyret skal brukes i tråd med sikkerhetsbestemmelser og bruksanvisning gjort tilgjengelig av LENT. Dersom nødvendig bruksanvisning ikke ble gjort tilgjengelig ved levering eller henting av Utstyret skal Leietaker be om informasjon om hvordan Utstyret brukes før det tas i bruk. Leietaker er ansvarlig for bruken av Utstyret, og at alle brukere har nødvendig kompetanse om korrekt bruk. Leietaker er også ansvarlig for at alle relevante offentlige reguleringer som gjelder bruk og transport av utstyret overholdes. Leietaker er ansvarlig for all person- eller materiellskade grunnet uriktig bruk.

 • Leietaker er, under leietiden, videre ansvarlig for at transport, plassering og bruk av maskinene og utstyret er best mulig beskyttet mot skade fra tredjepart og ytre påkjenninger. Leietaker er videre ansvarlig for å tilfredsstille de til enhver tid gjeldende offentligrettslige krav, og plikter for egen regning å oppfylle ethvert krav fra offentlig myndighet som er/blir foranlediget av transport, plassering og bruk av maskinene og utstyret. Leietaker må selv innhente alle tillatelser og gi ev. varsler som måtte være nødvendige for transport, plassering og bruk av maskinene og utstyret.

 • Leietaker skal ikke foreta reparasjoner eller modifikasjoner på Utstyret med mindre han er skriftlig instruert av LENT, eller det står beskrevet i annen informasjon som følger leieforholdet.

6. Sikringsordning / Forsikring

 • Med alle leieforhold hos LENT følger det en sikringsordning med ett gebyr på 5% av listepris (eks.mva) og vises på linjenivå i faktura. Sikringsordning dekker: skader som følge av plutselige og uforutsette hendelser forårsaket av ytre forhold, herunder tyveri, innbrudd, brann og vannskade. Sikringsordningen gjelder i leieperioden angitt i punkt 2 av vilkår.

 • Dersom utstyret skulle bli skadet påløper det en egenandel på 10 000 for private kunder og 20 000 for bedriftskunder. Dersom gjenskaffelskostnaden er lavere enn sats for egenandel plikter leietaker å betale gjenskaffelseskostnad.

 • Som plutselig og uforutsett skade anses ikke slitasje, forbruk, rust, belegg eller følger av skjødesløs behandling. Ved tyveri må tidspunktet for tyveriet kunne påvises og det må kunne dokumenteres at gjenstanden har vært fastlåst/avlåst på forsvarlig måte. Tyveriet må politianmeldes. LENT anbefaler bedriftskunder å tegnes ansvarsforsikring som dekker skade på tredjepart.

7. Forvaring

 • Utlevert utstyr ansees å være i Leietakers forvaring inntil det er kvittert inn av Utleier. Når Utstyret ikke er i bruk, skal leietaker sikre det mot tyveri og ødeleggelser.  Når en Utstyret forlates, skal den være lukket og låst dersom Utstyret er utstyrt med lås/låsbare dører. Nøkkel skal ikke oppbevares i eller på maskinen. Utstyret forblir leietakers ansvar til Utstyret er levert ved LENTs forretningsadresse/annet avtalt avleveringssted eller det er hentet av LENT.  LENT skal ha tilgang til Utstyret til enhver tid for kontroll. Utstyret skal ikke transporteres utenfor Norge med mindre det er skriftlig avtalt med LENT.  

8. Vedlikehold / Reparasjoner

 • Utstyret skal behandles og ettersees forsvarlig av Leietakeren. Dette innebærer blant annet at Utstyret skal følge gjeldene vedlikeholdsforskrifter så vel som bruksforskrifter. Leietaker er følgelig ansvarlig for teknisk havari grunnet feilaktig bruk eller at tekniske kontroller ikke er fulgt. All skade på utstyret skal meldes til utleier innen 12 timer etter at skaden er oppstått. Skademelding skal sendes til Utleier.

 • Leietaker må ta hånd om og koste nødvendig tilsyn, vanlig driftsmessig vedlikehold, utskifting av driftskritiske slitasjedeler og forbruksmateriell som for eksempel drivstoff, smøremidler og annet. Dersom utstyret leies over en lengre tidsperiode på 30 kalenderdager skal leietaker ivareta utskifting av slitasjedeler for egen regning av sertifisert personell.

 • Vedlikehold og reparasjoner som faller under Leietakers ansvar skal utføres av kyndig personell. Leietaker skal ikke foreta reparasjoner, endringer eller modifisering av Utstyr uten at LENT har gitt sitt samtykke. Leietaker er ansvarlig for direkte eller indirekte tap som Utleier måtte bli påført som følge av skade, havari eller lignende som oppstår mens Leietaker har utstyret i sin forvaring. LENT’s tap tilsvarer dokumenterbare kostnader samt tap av standard utleiepriser i perioden utstyret utbedres.

9. Tilbakelevering

 • Utstyret skal levere rengjort og i samme stand som utstyret ble hentet/levert. Dersom utstyret er skadet, ikke rengjort eller ikke er i driftsmessig stand belaster LENT leietaker for nødvendige kostnader til rengjøring og vedlikehold, samt tapte leieinntekter. Det blir belastet ett nytt leiedøgn dersom utstyret leveres etter klokken 08:30 dersom ikke annet er avtalt. Leietaker skal erstatte LENT for utstyr som ikke leveres tilbake når leieperioden er utløpt.

 • Transport fra eller til LENT sin adresse blir belastet Leietaker.

10. Betalingsvilkår

 • Privatkunder betaler forskudd ved utlevering.

 • Bedriftskunder blir kredittvurdert og gitt kreditt på bakgrunn av kredittverdighet. LENT kan endre bevilget kredit når som helst dersom det foreligger saklig grunn for endring. Ved utestående betalinger skal videre leie baseres på forskuddsbetaling. Det blir fakturert etterskuddsvis to ganger pr. måned i leieperioden og ved leieperiodens slutt. Standard betalingsbetingelser er 10 dager fra fakturadato. Eventuelle reklamasjoner på faktura skal skje 5 dager før forfall. Ved for sen betaling belastes renter og gebyrer i henhold til aktuell sats.  Ved uteblivende betaling forbeholder LENT seg retten til å hente Utstyr uten at Leietaker har rett til erstatning.  

 • Leietaker kan ikke kreve prisreduksjon selv om han leverer utstyret tilbake før avtalt leietid utløper. LENT sin standard prisliste og betalingsbetingelser gjelder så lenge ikke annet er spesifisert i ordrebekreftelse eller leieavtale.

11. Skade og ansvar

 • Leietaker er innforstått med at utstyrets art tilsier at det kan være feil på utstyret som ikke avdekkes av LENT før utstyret leveres til Leietaker. Leietageren er også innforstått med at forhold som andre kunders forsinkede tilbakeleveringer av utleid utstyr, feil på utlevert utstyr, utstyrshavari, og annet, kan medføre at LENT ikke evner å fremskaffe det avtalte utstyr til avtalt tid, utbedre feil på utstyr etter levering og/eller å erstatte defekt utstyr med annet utstyr, o.l.
  LENT har ikke ansvar for noe tap, ulemper, kostnader o.l. som Leietaker måtte bli påført som følge av forsinket eller uteblitt levering av utstyr, eller feilsom oppstår på utstyret etter levering som hindrer fortsatt bruk, uansett om feilen skyldes uriktig bruk eller ikke. LENT har heller ikke ansvar for skade som Leietagerens bruk av utstyret måtte påføre på person eller eiendom, med mindre skaden skyldes grov uaktsomhet eller forsettlighet fra LENT’s side. For det tilfellet at tredjemann likevel fremmer erstatningskrav mot LENT, skal Leietaker holde ham ansvarsløs.

12. Avbestilling

 • Dersom annet ikke er avtalt kan Leietaker ikke avbestille utstyr som er bekreftet av LENT og er forpliktet til å betale leien som vist i leieavtalen.

 • LENT plikter å varsle Leietaker så snart han måtte bli gjort kjent med at det har oppstått forhold som medfører at han ikke klarer å levere avtalt utstyr. Leietaker kan i slikt tilfelle avbestille bestilt utstyr uten ansvar for seg.

13. Mislighold

 • Dersom leietaker ikke betaler faktura på forfall, foreligger det mislighold. Mislighold foreligger også dersom leietaker bruker utstyret i strid med forutsetningene for leieforhold eller på en annen måte unnlater å oppfylle leieavtalens betingelser. Ved mislighold kan LENT heve avtalen uten varsel og kreve utstyret levert tilbake eller hentet på Leietakers regning.

14. Force Majeure

 • Begge parter kan uten ansvar unnlate å oppfylle sine forpliktelser, dersom det skulle oppstå en ekstraordinær situasjon som etter norsk rett anses som force majeure, så som arbeidskonflikt, krig, beslutninger av offentlig myndighet og andre forhold som vesentlig innvirker på muligheten til å oppfylle avtalen og som ikke kunne forutses eller med rimelighet unngås.

15. Identifikasjon

 • Utstyret er merket med «LENT», et identifikasjonsnummer og eventuelt sporingssystem. Merking skal ikke endres eller fjernes.

16. Personvern (GDPR)

 • Begge parter kan uten ansvar unnlate å oppfylle sine forpliktelser, dersom det skulle oppstå en ekstraordinær situasjon som etter norsk rett anses som force majeure, så som arbeidskonflikt, krig, beslutninger av offentlig myndighet og andre forhold som vesentlig innvirker på muligheten til å oppfylle avtalen og som ikke kunne forutses eller med rimelighet unngås.

17. Tvister

 • Forholdet mellom partene reguleres av avtalen og norsk rett.

 • Dersom det oppstår uenighet mellom partene, skal partene først forsøke å løse saken gjennom forhandlinger og i minnelighet.

 • Eventuelle tvister som oppstår i forbindelse med leieforholdet skal avgjøres av de alminnelige domstoler ved LENT sitt hjemting (verneting).